بررسی میزان شیوع جیاردیازس نزد افراد مراجعه‌کننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
بررسی میزان شیوع جیاردیازس نزد افراد مراجعه‌کننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 70 - 63
نویسندگان : سید لعل شاه لنگر *

چکیده :
زمینه و هدف: جیاردیازس یکی از مریضی‌های شایع بوده که شیوع آن در نقاط مختلف دنیا از 1% تا 25% متفاوت گزارش‌شده است. با توجه به اهمیت مریضی فوق، مطالعه حاضر جهت بررسی میزان شیوع جیاردیازس در نزد افراد مراجعه‌کننده به شفاخانه ابوعلی سینا شهر مزار شریف انجام‌شده است. مواد و روش‌: مطالعه حاضر به روش توصیفی، با نمونه‌گیری تصادفی بالای 250 نفر از افراد مراجعه‌کننده به شفاخانه ابوعلی سینای بلخی شهر مزار شریف در سال 1399 انجام شد و اطلاعات فوق در نرم‌افزار SPSS 24 ثبت و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بررسی علایم کلینیکی در افرادی که نتایج مدفوع آن‌ها مثبت (آلوده به جیاردیازس) گزارش شد نشان داد که از بین 200 نفر مبتلا به جیاردیازس 76 نفر دارای علایم که از این جمله 28 نفر مرد و 48 نفر زن بودند که این اختلاف ازلحاظ آماری معنی‌دار بود. از بین افرادی دارای علایم کلینیکی، 50 نفر دلبدی، 38 نفر درد بطن، 22 نفر ضعف و 12 نفر اسهال داشتند. بعضی از افراد چند علامت کلینیکی را همزمان بروز داده بودند. شایع‌ترین علایم کلینیکی حالت دلبدی بود که در 77.6% افراد دارای علامت وجود داشت و کمترین میزان بروز علامت مربوط به اسهال با 20% در افرادی دارای علامت بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اکثر افراد دارای یک علامه بودند که درد بطن در 55% افراد دارای علایم کلینیکی وجود داشت. با توجه به شیوع 10.1% جیاردیازس در افراد مراجعه‌کننده به لابراتوارهای مرکز شهر مزار شریف، تشخیص، تداوی مریضان و ارتقا سطح حفظ‌الصحه عمومی می‌تواند در پیشگیری و کنترول این پرازیت مؤثر باشد.

واژگان کلیدی :
جیاردیازس، شیوع، دلبدی، درد بطن، مزار شریف