بررسی واقعات H.pylori در نزد اطفال پرورشگاه ولایت بلخ
بررسی واقعات H.pylori در نزد اطفال پرورشگاه ولایت بلخ
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 39 - 26
نویسندگان : محمد آصف معروف نبی زاده * و احمد منیر یزدان‌پرست و ذبیح‌الله خروش

چکیده :
هدف: مطالعه حاضر به بررسی واقعات انتان هلیکوباکتر پیلوری و تعیین توصیفی انتی‌بادی‌های ضد هلیکوباکتر پیلوری در سیروم خون اطفال پرورشگاه ولایت بلخ می‌باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی که در اخیر قوس سال 1399 در لابراتوار میکرو بیولوژی دانشکده طب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج واقع در شهر مزار شریف(شمال افغانستان) انجام گردیده است. بدین منظور تعداد 72 تن با سن 6 الی 17 سال نمونه خون در تیوب‌های معفم حاوی EDTA جمع‌آوری گردید. تشخیص انتی بادی باکتری مورد نظر در سیروم خون با استفاده از میتود سیرولوژیک کیت تست مخصوص H.pylori وارد مطالعه گردیده جامعه آماری این تحقیق را اطفال پرورشگاه ولایت بلخ تشکیل می‌دهد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع 72 تن مورد مطالعه،63 تن از لحاظ سیروم مثبت و 9 تن سیروم منفی بوده است. میزان شیوع انتان ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در بین اطفال پرورشگاه ولایت بلخ شیوع بالایی برخودار است. آمار توصیفی پاسخ اطفال مصاب به هلیکوباکتر پیلوری نشان می‌دهد که ازجمله 72 تن مصاب اکثریت شان بین سنین 11-14 و اکثریت دارای هلیکوباکتر پیلوری می‌باشد. آمار توصیفی اطفال مصاب به هلیکوباکتر پیلوری نظر به سن نشان می‌دهد که ازجمله 72 تن، 16 تن بین سنین 16-10 سال، 38 تن بین سنین 11-14 و 18 تن بین سنین 18 سال قرار دارند که بر اساس فیصدی به ترتیب 22%، 53% و 25% را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: از تعداد 72 تن اطفال پرورشگاه ولایت بلخ تعداد 63 تن کیت تست سیرولوژیک H.pylori 87.5% مثبت و 9 تن سیروم کیت تست سیرولوژیک (12.5%) منفی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با سایر تحقیقات قابل ‌مقایسه بوده و نشان دهنده این است که میزان عفونت ناشی از H.pylori شیوع این عفونت در نزد اطفال پرورشگاه بالا است. از عوامل خطرزا که می‌توانند زمینه‌ساز مبتلا شدن به هلیکوباکتر پیلوری می‌باشند. می‌توان تولد و یا سکونت در کشورهای در حال توسعه، وضعیت بد اجتماعی – اقتصادی، فقر، تراکم جمعیت، زندگی در شرایط غیر صحی، سن، میزان تحصیلات والدین، غذا و آب آلوده و تماس با محتویات معده افراد آلوده وحیوانات را نام برد. و از آنجایی که این باکتری می‌تواند تأثیرات نامطلوبی را بر وضعیت صحی و اقتصادی جامعه وارد کند باید مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :
هلیکوباکتر پیلوری، آنتی بادی، اطفال، پرورشگاه ولایت بلخ