بررسی رابطه بين استفاده از فناوری اطلاعات و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان
بررسی رابطه بين استفاده از فناوری اطلاعات و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : عمران کیانی * و رودابه محمودی بارزی

چکیده :
هدف اصلي اين پژوهش بررسی رابطه بين استفاده از فناوري اطلاعات با پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان و با توجه به ماهيت موضوع و هدف اصلي پژوهش از روش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد. در پژوهش حاضر از جمع آوري اطلاعات به روش ميداني و جهت جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه فناوري اطلاعات، كارآفريني و پيشرفت شغلي استفاده شده و متغيرها توسط پرسشنامه ها سنجش شده‌اند. نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق نمونه آماري اين پژوهش شامل 150 نفر از كاركنان مدارس متوسطه شهرستان لردگان است كه در سال تحصيلي 98- 1397 مشغول به كار بوده اند ،كه به شيوه تصادفي طبقه اي و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. روش گردآوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه ها یی که در اختیار آنها قرار داده شد و شيوه تكميل پرسشنامه به صورت انفرادي بوده و پرسشنامه به طور همزمان بر روي افراد نمونه اجرا شد بود و روش تجزيه و تحليل داده ها با كمك نرم افزار SPSS بصورت توصيفي و استنباطي انجام شده كه در روش توصيفي، اطلاعات و داده هاي خام با استفاده از روش هاي معين طبقه بندي شده و به صورت جداول و نمودارهاي آماري ابتدا از تك تك آزمودني ها حاصل شده است و در قسمت استنباطي به تعيين ارتباط و شدت و جهت ارتباط بين نظرات آزمودني ها در مورد هر يك از ابعاد پرداخته مي شود.

واژگان کلیدی :
فناوري اطلاعات، پيشرفت شغلي، کارکنان، مدارس