تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان هاي فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه
تعیین ضریب رفتار سازه های ساختمان هاي فولادی با مهاربند همگرا با تکیه بر اثر اندرکنش خاک و سازه
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : کامران هنرمند * و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژاد

چکیده :
در سال هاي اخير، پژوهشگران اروپايي نيز همگام با محققان آمريکايي به تحقيق در مورد برآورد ضرايب رفتار سازه ها پرداخته اند. عمدتاً روش هايي که توسط اروپايي ها مورد استفاده قرار گرفته به دو گروه تقسيم مي شود. روش هاي متکي بر تئوري ضريب شکل پذيري و روش هاي انرژي. موضوع این مطالعه درمورد رفتار دیافراگم کف ساختمانهای بتن آرمه و بررسی درصد خطا با فرض های ساده کننده در مدلسازی دیافراگم و تأثیر آن بر توزیع نیروی زلزله بین اعضاء قائم باربر جانبی سازه و نیروهای درون صفحه ای دیافراگم کف می باشد. براي محاسبه ضريب رفتار ابتدا از روي منحني دوخطي پوش آور پارامترهاي مورد نياز را استخراج گردید و از آنها براي تعيين ضريب رفتار استفاده شد. ضريب رفتار در این تحقیق در جداول محاسبه شد. شايان ذکر است محاسبات ضريب رفتار از روي منحني دوخطي براي تمامي مدلهاي Etabs انجام شده که به علت حجم بالاي نمودارهاي فقط به ارايه تعدادي از آنها به عنوان نمونه بسنده شده است.

واژگان کلیدی :
ضریب رفتار، سازه، ساختمان های فولادی، اندرکنش خاک و سازه