بررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیک‌ها در عوامل باکتریایی تجرید شده از کشت ادرار در مریضان
بررسی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیک‌ها در عوامل باکتریایی تجرید شده از کشت ادرار در مریضان
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 13 - 1
نویسندگان : محمد آصف معروف نبی زاده * و یلدا عطایی و فردین فیض

چکیده :
هدف: انتانات طروق بولی (UTI) یکی از رایج‌ترین انتان باکتریایی تأثیرگذار برای صحت انسان می‌باشد. افزایش مقاومت دوایی ضرورت به بررسی مقاومت و حساسیت انتی بیوتیک‌ها جهت بهبود تداوی تجربی را مشخص ساخته است. هدف از این مطالعه شناسایی شایع‌ترین عوامل باکتری که UTI می‌شود و تعیین مقاومت و حساسیت دوایی آن‌ها در لابراتوار میکروبیولوژی دانشکده طب موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج شهرمزارشریف در شمال افعانستان است. روش کار یا Materials and Methods: ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی در یک مقطع زمانی دوساله 1397-1399 در لابراتوار مایکروبیولوژی دانشکده طب مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج واقــع در شهر مزار شریف (شــمال افغانستان) انجــام گردیــد. بدیــن منظــور تعــداد 33 نمونــه ادرار از مریضان سرپایی معرفی شده توسط طبیان معالج شان به مرکز تشخیصیه مذکور در ظروف معقم پوش درا بــه روش ادرار وسطی (Midstream) جمع‌آوری گردیــد. تشخیص باکتری‌های موردنظر با استفاده از تست‌های باکتریولوژیک کشت نمونه مرضی در ۲۴ ساعت اول در اوساط زرعیه Blood agar، chocolate agar، Manitole salt agar Macconkey agar، بعد از ۲۴ ساعت از کالونی‌های تشکیل‌شده نمونه گرفته رنگ‌آمیزی گرام، تست SIM وتست‌های بیوشیمی وانزایماتیک مانند تست اوکسیداز، تست کولاگولاز، تست کتلاز، تست تخمرقند ها تست ایندول، تست VPR، بخاطر تفکیک بین باکتری‌های گرام منفی صورت گرفت.AST or Antibiogram به روش (Disk diffusion method) یا Kirby Bauer در محیط مولارهنتون اگر تعیین گردید. نتایج یا Results: ازتعداد 33 نمونه مریضان سروپا 20 مورد آن مردان و 13 مورد آن زنان را تشکیل می‌دهد. فیصدی انتان تجرید شده از ادرار E.Coli 55.59%))، Klebsiella (18%)، Enterococci (17%)، Staphylococci (10.2%) بودند. بیشترین حساسیت دربین انتی بیوتیک‌ها به ترتیب امیپینیم 99%، موکسی فلوگزاسین 84%، نایتروفوراتیون 77.5%، امیکاسین 74%، سپروفلوگزاسین 68%، لبوفلوگزاسین 65.5% بودند. و همچنان بالاترین مقاومت باکتری‌ها درمقابل انتی بیوتیک به ترتیب Ceftriaxone (96%)، کوتریموکسازول (87.5%) و Augmentin (83.5%) مشاهده شد. یافته‌ها: باکتری‌های شناسایی شده مقاومت به مراتب پائین‌ترین در برابر امپینیم،1% موکسی فلوگزاسین 16% ونایتروفوراتیون 22.5% ازخود نشان دادند. و همچنان توصیه می‌شود که از انتی بیوتیک های سفترکسیون، کوتریموکسازول، واگومنتین به جهت مقاومت بالای آنها درتداوی اولیه انتانات ادرار استفاده نشود.

واژگان کلیدی :
مقاومت انتی بیوتیک‌ها، موکسی فلوگزاسین، باکتریا و امیکاسین