بررسی رابطه بین مدت خواب و قند خون در مریضان مبتلا به دیابت نوع 2
بررسی رابطه بین مدت خواب و قند خون در مریضان مبتلا به دیابت نوع 2
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 76 - 71
نویسندگان : سید علی‌شاه اکبری *

چکیده :
هدف و مقدمه: خواب یکی از مهم‌ترین چرخه‌های شبانه‌روزی است. اختلالات متابولیک به ‌خصوص دیابت می‌تواند کمیت و کیفیت خواب را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق رابطه بین مدت خواب و قند خون در مریضان مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی بالای 100 مریض دیابتی نوع 2 انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل از آمار توصیفی و آزمونه‌ای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین قند خون ناشتا و طول مدت خواب شبانه افراد همبستگی وجود دارد(r= 0.33). همچنین قند خون مریضان دیابتی با خواب بیش از 8 ساعت بیشتر از سایر مریضان دیابتی بود. فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و طول مدت خواب شبانه در مردان دیابتی بیش از زنان دیابتی بود؛ همچنین دور شکم در زنان دیابتی 105 سانتی متر بیش از مردان دیابتی 101 سانتی‌متر بود ولی هیچ‌کدام از این اختلاف‌ها ازنظر احصایه معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان که مریضان دیابتی با طول مدت خواب شبانه زیاد، قند خون ناشتای بالاتری دارند. بنابراین پیشگیری از اختلالات خواب با تأکید بر توصیه به خواب شبانه طبیعی و به میزان کافی در مریضان دیابتی جهت پیشگیری از تغییرات قند خون ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی :
خواب، دیابت، قند خون، اختلالات خواب