دوره 4، شماره 34، اردیبهشت 1401، صفحات 41 - 26
نویسندگان : احمد بحرینی *

چکیده :
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیزاز برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی،کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و حمایت از حقوق زنان کارگر هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان کارگر را مورد تأکید قرار دادند. بنابراين هدف ما از اين پژوهش، بررسی حقوقی حمایت از حقوق زنان کارگر طبق حقوق بین الملل کارمي باشد.

کلمات کلیدی :
حقوق زنان، معاهدات بین المللی، کارگر، حقوق بین المللی کار، جنسیت.