دوره 4، شماره 37، مرداد 1401، صفحات 100 - 113
نویسندگان : فرهاد کیانفر * و زهرا شفی پور و سمانه شکیبا

چکیده :
از آنجاییکه انسان در اوقات فراغت می تواند همان چیزی را که می پسندد انجام دهد، شخصیت و هویت اصلی خود را باز می یابد و آن را ابراز می کند، از این رو، قابلیت هایش غالبا در عرصه های اوقات فراغت جلوه گر می شود. و حوزه فراغت بر اساس عوامل و تعِّین بخش های متعددی تغییر می کند، تغییراتی که کاملا متاثر از متغیرهای تعیین کنندۀ هویت است. همچنین فرآيندهاي مدرن، مسائل جديدتري را در هويت يابي جوانان ايجاد كرده است. در اين میان، اوقات فراغت از اهمیت خاصي برخوردار است. در جامعه مدرن، اوقات فراغت به عنوان فعالیتی مصرفی، عرصه خاصی از تجربه انسانی است که امتیاز آن برای افراد، داشتن حق انتخاب، خلاقیت، رضایتمندی و لذتی است که خود، لذت و شادی بیشتر را به دنبال داشته و به آن ها امکان می دهد هویت های اجتماعی مطلوب خویش را ابراز کنند و گاه تایید دیگران را نسبت به آن بدست آورند. در نهایت اوقات فراغت، منشأ شناخت و به رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویت آنان است. که هدف در این پژوهش بررسی تاثیر نحوه گذراندن اوقات فراغت در شکل گیری هویت نوجوانان است.

کلمات کلیدی :
اوقات فراغت، هویت، هویت اجتماعی، هویت نوجوانان


مشاهده مقاله
57
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ مرداد ۱۴۰۱