دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحات 112 - 101
نویسندگان : زهرا مهدوی فخر و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
مطالعه و كتابخواني از لوازم رشد فرهنگ در جوامع انساني است. مقام معظم رهبري با توجه به اهميت جامعه اسلامي در سرنوشت يك كشور، بر اين امر تاكيد فرواني داشته اند. نويسنده در اين مقاله در تلاش است به اين پرسش پاسخ دهد كه «از منظر ايشان رشد و ترويج امر كتابخواني چه تاثيري بر جامعه انساني دارد؟» گردآوري مطالب در تحقيق پيش‌رو، كتابخانه‌اي و تبيين مطالب نيز به روش توصيفي است. نويسنده ابتدا با بررسي مفهوم مطالعه و كتابخواني و اهميت آن در قرآن و روايات به سوال اصلي مي‌پردازد. نتيجه حاصل از پژوهشِ حاصل بيان مي‌دارد معظم له در ابتدا كتابخواني را براي جامعه اسلامي يك فريضه مي‌دانند و معتقدند رشد و افزايش انگيزه كتابخواني در ميان مردمِ يك جامعه، راه‌هاي انحراف جامعه از مسير ‏درست خود را تنگ و گاهي مسدود مي‌نمايد‏. هدايت جامعه و تمدن سازي از ديگر آثار ترويج و رشد ‏دادن امر كتابخواني براي يك جامعه است كه مقام معظم رهبري بيان مي‌دارند.‏

کلمات کلیدی :
اجتماع، جامعه انساني، كتاب، كتابخواني، مقام معظم رهبري