دوره 4، شماره 34، اردیبهشت 1401، صفحات 134 - 117
نویسندگان : باقر بهاری پور *

چکیده :
بزهکاری نوعی از کجروی است که به هنجارشکنی بیش از ارزش شکنی گرایش دارد؛ و به همین دلیل نسبت به جرم گسترش معنایی بیشتری دارد. انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها طی این نتایج تحقیقات کارشناسان و متخصصین جامعه شناسی، روانشناسي و... نشان می دهد که عوامل متعددی در شکل گیری بزهکاری تأثیرگذار است که از آن جمله عوامل اجتماعی، روانی و شخصیتی، خانواده را می توان نام برد. در این مقاله که به بررسی رابطه شخصیت با بزهکاری می پردازیم، به شناسایی و تعیین شرایط جامعه در دامن زدن به بروز اختلالات شخصیتی منجر به بزهکاری می پردازیم و عوامل شخصیتی و روانی ایجاد کننده بزهکاری را مورد شناسایی قرار خواهیم داد. در این راستا باید مؤلفه های شکل دهنده شخصیت و همچنین مؤلفه های منتج به بزهکاری مبتنی بر شخصیت فردی و اجتماعی را تعیین نماییم و راهکارهای رشد شخصیت فردی و اجتماعی جهت پیشگیری از بزهکاری را ارائه نماییم. جهت نیل بدین اهداف، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده نموده و پس از انجام مطالعات در این زمینه پرسشنامه ای تهیه نمودیم و آن را در اختیار ۵۰ نفر از زنان و مردان ساکن در زندان شهرستان بوشهر که حاضر به انجام مصاحبه گردیدند، قرار دادیم و رابطه شخصیت این افراد با بزهکاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی بر شکل دهی شخصیت افراد تأثیرگذارند که می توانند در صورت وجود بستر مناسب موجبات بزهکاری فرد را فراهم آورند.

کلمات کلیدی :
شخصیت، عوامل متشکله شخصیت، بزهکاری، پرونده شخصیت