دوره 4، شماره 37، مرداد 1401، صفحات 24 - 30
نویسندگان : بهزاد نیک فال * و سید عباس حسینی و پرویز احدی

چکیده :
هدف این تحقیق تهیه ی طیف ویژه ی ساختگاه شهر گرمی است. شهر گرمی در شمال غرب ایران بر روی مدار 39.01 شمالی و 48.04 شرقی واقع شده است. با توجه به مجاورت گسل تالش (25 کیلومتری شرق) و گسل مغان (28 کیلومتری شمال) و آسیب هایی که از زمین لرزه های شدید در آن مشاهده شده است (مغان 1862 با بزرگای 6.1 ، گرمی 1924 با بزرگای 6.8 و یاردیملی 1998 با بزرگای 6.0) لازم است تا طیف ویژه ساختگاه این منطقه به منظور به روز کردن آیین نامه ها تهیه گردد. در این مطالعه با توجه به اینکه گسل تالش (فاصله 25 کیلومتری شرق گرمی و پتانسیل ایجاد زمینلرزه با بزرگای 6.73) توان ایجاد بیشینه شتاب زمین g0.369 در دوره بازگشت 475 سال را دارد، بعنوان گسل طرح برای تهیه شتابنگاشت انتخاب شد.

کلمات کلیدی :
طیف ویژه ساختگاه، شتابنگاشت، روابط كاهندگي ،گرمی


مشاهده مقاله
169
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ مرداد ۱۴۰۱