دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحات 46 - 41
نویسندگان : رضا رئوفی *

چکیده :
هر چند اخلاق در همه مشاغل ضروري است اما در حرفه پرستاري این عامل ضرورت بیشتري دارد چرا که رفتار معنوي و توام با مسئولیت پرستاران با بیماران، نقش موثري در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد، لذا حرفه پرستاري بر پایه اخلاق استوار است. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه اي به بررسي اخلاق حرفه اي در شغل پرستاري مي پردازد. نتيجه اين مقاله نشان مي دهد که اخلاق حرفه ای مبتنی بر تعهد حرفه ای و شخصی، شامل حقوق، وظایف و مسئولیت ها مي شود. ماهیت اخلاق حرفه ای در پرستاری در حال تغییر است، که منعکس کننده عصر کنونی و زمینه های اجتماعی است. هدف کلی اخلاق حرفه ای راهنمایی نحوه مشارکت پرستاران در توسعه جامعه سالم است. اخلاق حرفه ای به دلیل وضعیت حرفه، قوانین و مقررات جاری در حال تغییر است.

کلمات کلیدی :
اخلاق حرفه ای، پرستاران، بیمار