دوره 4، شماره 37، مرداد 1401، صفحات 18 - 23
نویسندگان : محمّدعلی ابراهیمی و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
کشور افغانستان یکی از کشورهای نابسامان حاکمیتی در آسیا به شمار می رود که تاکنون در حاکمیت و مدیریت به ثبات حداقلی هم نرسیده است. از طرفی پایه ها و ریشه های پیشرفت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وغیره در یک کشور در ثبات حاکمیتی آن کشور است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی به تحلیل طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی می پردازد.

کلمات کلیدی :
افغانستان، طرح اداره افغانستان، طرح شورای سرپرستی، سازمان ملل متحد.


مشاهده مقاله
64
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ مرداد ۱۴۰۱